logo basisschool moorslede klavertje vier

Zorg

Een verhaal zonder einde …

Algemeen

Onze school schenkt aandacht aan de zorg voor elk kind. Aan het zorgbeleid wordt gewerkt door het voltallige schoolteam i.s.m. het CLB.

De eerstelijnszorg gebeurt op klasniveau en de zorg voor kinderen krijgt er vorm door differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, hoekenwerk …

Op schoolniveau worden de kinderen gevolgd vanaf de kleuterschool tot het einde van de lagere school. De school gebruikt hiervoor een kindvolgsysteem. Via criteria voor de ontwikkeling in de kleuterschool en genormeerde testen voor taal en wiskunde in de lagere school volgt het schoolteam de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Indien we problemen vaststellen, aarzelen we dan ook niet om hierover heldere informatie te geven aan de ouders. Samen met hen zoeken we een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. De vorderingen van de kinderen en/of eventuele problemen worden besproken op een MDO. Aan de hand van de resultaten van deze besprekingen stellen we een leertraject voor de leerlingen op. Kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis kunnen rekenen op extra ondersteuning.

De zorgcoördinator van onze school staat in voor de coördinatie van het zorgbeleid op leerlingen-, klas- en schoolniveau. Externe begeleiding door een revalidatiecentrum of een logopediste kan op aanvraag van de ouders en/of het schoolteam, na overleg met de betrokkenen.

Via het zorgbeleid streven wij ernaar om de ontwikkeling van elk kind zo goed mogelijk te volgen. Hiervoor hanteren wij in de kleuterschool en de lagere school een kindvolgsysteem (= KVS) dat los staat van de leermethodes die de juf in de klas gebruikt en waarvan de resultaten niet gerapporteerd worden. De resultaten ervan worden besproken op een MDO en kunnen aanleiding zijn tot verdere ondersteuning van uw kind.

 

Welke testen worden er afgenomen?

a. voor de kleuterschool: aan de hand van scoringslijsten gaat de kleuterjuf na of uw kleuter ontwikkelt volgens leeftijd. In de 3de kleuterklas worden schoolrijpheidstesten afgenomen : deze geven aan of de kleuter voldoende ontwikkeld is om over te gaan tot het 1ste leerjaar. De resultaten van deze testen bespreken we met de ouders op een oudercontact.

b. voor de lagere school: de lagere school gebruikt het LVS van het “VCLB“. Dit bestaat uit genormeerde toetsen die volgens bepaalde criteria afgenomen worden van de leerlingen uit de lagere school. Deze toetsen zijn getest op duizenden Vlaamse leerlingen en geven een beeld van de ontwikkeling van het kind. Daarnaast onderzoeken we eveneens het socio-emotioneel welbevinden van het kind. AVI -toetsen zijn genormeerde toetsen om het leesniveau van de leerlingen te bepalen. Dit kan u helpen om leesboekjes op leesniveau van uw kind te kiezen.

 

Wanneer?

a. voor de kleuterschool:

de scoringslijsten worden systematisch overlopen en aangevuld door de juf, doorheen het schooljaar. De bespreking gebeurt op het MDO.

b. voor de lagere school:

de toetsen van het LVS nemen we minimum 2 keer per jaar af in alle klassen van de lagere school : de derde week van september de tweede week van februari, de AVI – leestoetsen nemen we af in januari en op het einde van het schooljaar. Op aanvraag van ouders, leerkracht, … kan het ook op een ander moment natuurlijk.

– In het 1ste, 2de , 3de leerjaar: lezen, rekenen, spelling

– In het 4de, 5de en 6de leerjaar: rekenen, spelling

Op basis van het resultaat van de toets komen de leerlingen terecht in een zone van A tot E :

A – zone = zeer goed

Vanaf D -zone = er is een probleem dat moet opgevolgd worden.

De resultaten én de acties die we nemen om de kinderen op te volgen bespreken we in een MDO (= Multi Disciplinair Overleg).

Een MDO vindt 3 keer per jaar plaats : begin van het schooljaar : we bespreken alle leerlingen midden schooljaar : we bespreken leerlingen die door de juf aangemeld zijn einde schooljaar : we volgen de leerlingen die ondersteund werden op.

 

Lezen we de resultaten van deze toetsen in het rapport van ons kind?

Neen. Het rapport geeft enkel de resultaten van de toetsen die bij de leermethodes van taal, wiskunde, W.O., Frans, … horen.

 

Wat wordt er besproken op een MDO?

Op het MDO bespreken we : de leerontwikkeling van de leerling op basis van het KVS, zowel voor kleuters als voor de lagere schoolkinderen het welbevinden en de betrokkenheid van het kind.

Het MDO gebeurt in overleg met  de klasleraar van de leerling, de zorgcoördinator, de SES-leerkracht,  de directeur, de psychologe en maatschappelijk werkster van het CLB.

Indien nodig ook nog met de logopediste en/of een vertegenwoordiger van het revalidatiecentrum of andere instanties .

 

En na het MDO?

Als de resultaten van het KVS voor uw kind voldoende of goed zijn, hoort u hierover weinig of niets. Dit betekent dat de ontwikkeling van je kind normaal verloopt. Indien de resultaten van de testen onvoldoende zijn of als het team zich vragen stelt bij het socio-emotioneel welbevinden van een kind, worden binnen het MDO acties voorgesteld om op klasniveau ondersteuning te bieden. De klasjuf zal dan ‘eerstelijnszorg’ bieden : je kind krijgt extra aandacht op zijn/haar niveau. Het is ook mogelijk dat de leerling voor het probleem extra steunwieltjes krijgt van de SES-leerkracht. De SES-leerkracht stippelt voor het probleem een leertraject uit op maat van het kind in samenwerking met het zorgteam. Slechts als de draagkracht van de school ontoereikend is, adviseren we hulp van buitenaf : logopedie en/of revalidatie. We verwijzen ouders door naar een andere onderwijsvorm als we vaststellen dat onze acties niet helpen bij de verdere ontwikkeling van het kind. We lichten ouders steeds in over interventies die we ondernemen : tijdens een informeel gesprek met de juf en/of directeur en/of zorgcoördinator, via een brief tijdens het oudercontact of tijdens een formeel gesprek met het zorgteam en eventueel de klastitularis.

 

Het 6de leerjaar

In het zesde leerjaar werkt de klasleraar de brochure rond studieoriëntering naar het secundair onderwijs uit in samenwerking met het CLB. Als uit het MDO blijkt dat er twijfels zijn rond de studiekeuze van de leerlingen of als ouders hierrond vragen hebben, voert het CLB een vraaggestuurde testing uit. Hieruit wordt bepaald of de gemaakte keuze haalbaar is voor uw kind. Het resultaat van deze test bespreken de medewerkers van het CLB met de individuele ouders. Elke dag werkt ons schoolteam aan een algemeen klimaat van zorgzaamheid voor alle kinderen, zodat zij zich goed voelen op school en in de klas. Het zorgbeleid hoort tot de kern van een kwaliteitsvolle school. Wij doen samen ons uiterste best om uw kind goed op te volgen en te begeleiden. Deze zorg wordt gedragen door het voltallige schoolteam. We doen een warme oproep naar jullie om bij het vaststellen van problemen de school tijdig op de hoogte te brengen zodat we het nodige voor uw kind kunnen doen. Heb je nog vragen ? Je kan voor een antwoord terecht bij de directeur, het zorgteam en het CLB van de school. Directie en schoolteam