Onze pijlers

een lerende school met aandacht voor de totale ontwikkeling

 • wij streven een totale ontwikkeling van elk kind na door maximale ontplooiingskansen aan te bieden
 • wij zoeken naar een evenwicht tussen het bijbrengen van kennis en inzichten enerzijds en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes anderzijds
 • de school zorgt voor positief leerklimaat waarbij kinderen uitgenodigd worden om te leren
 • wij vertrekken vanuit wat het kind kan om stapsgewijs verder te bouwen
 • wij houden rekening met aanleg en talenten, moeilijkheden en beperkingen via een
 • gedifferentieerde aanpak die weerspiegeld wordt in de eerstelijnszorg als onderdeel van het volledige zorgbeleid
 • wij streven voortdurend verbetering na

een veilige school waar kinderen stralen

 • wij willen dat kinderen zich geborgen weten op school
 • de school zorgt voor een duidelijke structuur die veiligheid biedt
 • een positief klimaat op school versterkt het welbevinden
 • wij streven de fysieke veiligheid van kinderen na op school
 • de kinderen krijgen een forum om zich op allerlei manieren te kunnen uiten
 • wij willen dat de kinderen zichzelf kunnen relativeren en leren omgaan met slaagkansen en mislukkingen
 • wij zorgen voor een positieve maar eerlijke feedback naar kinderen en ouders toe

een open school met een lage drempel

 • het schoolbestuur is democratisch verkozen en is publiek aanspreekbaar
 • de lokale gemeenschap is verankerd in de schoolraad
 • de schoolleiding en het –team communiceren in een klare taal met ouders en betrokkenen
 • vanuit hun engagement werken ouders nauw samen met de school in functie van het kind
 • wij streven ernaar om ouders nauw te betrekken bij de werking van de school

een respectvolle school waar wij rekening houden met elkaar

 • wij eerbiedigen de filosofische, ideologische, culturele en godsdienstige opvattingen van ouders en de kinderen
 • de school waarborgt de vrije keuze van één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer of de vrijstelling ervan
 • de school zorgt ervoor dat kinderen leren omgaan met regels en afspraken
 • overleggen gebeurt in samenspraak met wederzijds respect voor regels en afspraken
 • wij willen de kinderen bijbrengen dat zij respect opbrengen voor het anders-zijn en het anders denken
 • wij willen kinderen opvoeden tot kritische jonge mensen

een actieve school die leeft

 • het opdoen van ervaringen in de realiteit vormt de hoeksteen van intens leren o.a. door deel te nemen aan leeruitstappen en extra-murosactiviteiten
 • toekomstgericht willen wij kinderen voorbereiden op de maatschappelijke evoluties
 • de school zorgt voor een dynamische aanpak waarbij wij kinderen uitnodigen om te leren
 • daarom staan wij open voor inbreng en initiatief van het kind