logo basisschool moorslede klavertje vier

Visie

Een school heeft een belangrijke taak die je kan samenvatten onder de grote noemer ‘zorgen’.

Op onze school mogen kinderen kinderen zijn. We leggen de nadruk op hun talenten, hun welbevinden en hun betrokkenheid. Elke dag opnieuw bieden wij een leerrijke schooltijd aan. Op een familiale en hartelijke manier gaan wij om met de kinderen.

Kinderen komen ’s morgens blij naar school, kinderen gaan ’s avonds blij naar huis. Dit is het motto van ons schoolgebeuren.

Wij opteren voor kwaliteit: een begeleidende en ondersteunende aanpak voor elk kind is daar het bewijs van. Een programma op maat van het kind, samenwerken in kleinere groepen, extra hulp van leerkrachten en zorgcoördinator zijn voor ons dagdagelijkse evidenties.  We laten kinderen opgroeien tot jonge mensen met een brede kijk op de wereld rond hen. Het leren van de kinderen blijft de kerntaak!

Naast het schoolteam is de rol van de ouder belangrijk in het ontwikkelings- en leertraject van elk kind. Wij houden er dan ook aan u tijdig en geregeld te informeren over uw kind. Onze deur staat altijd voor jullie open. Ook wordt vaak samengewerkt met ouders bij de uitwerking van verschillende projecten. Zo ontstaat een wisselende leerwerking tussen school en thuis. Zo bestendigen wij het familiale karakter van de schoolwerking.

Wij geloven in groeikansen van kinderen!

Onze pijlers:

1

 

een lerende school met aandacht voor de totale ontwikkeling

 

 

 • wij streven een totale ontwikkeling van elk kind na door maximale ontplooiingskansen aan te bieden
 • wij zoeken naar een evenwicht tussen het bijbrengen van kennis en inzichten enerzijds en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes anderzijds
 • de school zorgt voor positief leerklimaat waarbij kinderen uitgenodigd worden om te leren
 • wij vertrekken vanuit wat het kind kan om stapsgewijs verder te bouwen
 • wij houden rekening met aanleg en talenten, moeilijkheden en beperkingen via een
 • gedifferentieerde aanpak die weerspiegeld wordt in de eerstelijnszorg als onderdeel van het volledige zorgbeleid
 • wij streven voortdurende verbetering na
2

 

een veilige school waar kinderen stralen

 

 

 • wij willen dat kinderen zich geborgen weten op school
 • de school zorgt voor een duidelijke structuur die veiligheid biedt
 • een positief klimaat op school versterkt het welbevinden
 • wij streven de fysieke veiligheid van kinderen na op school
 • de kinderen krijgen een forum om zich op allerlei manieren te kunnen uiten
 • wij willen dat de kinderen zichzelf kunnen relativeren en leren omgaan met slaagkansen enmislukkingen
 • wij zorgen voor een positieve maar eerlijke feedback naar kinderen en ouders toe

3

 

een open school met een lage drempel

 

 

 • het schoolbestuur is democratisch verkozen en is publiek aanspreekbaar
 • de lokale gemeenschap is verankerd in de schoolraad
 • de schoolleiding en het –team communiceren in een klare taal met ouders en betrokkenen
 • vanuit hun engagement werken ouders nauw samen met de school in functie van het kind
 • wij streven ernaar om ouders nauw te betrekken bij de werking van de school

4

 

een respectvolle school waar wij rekening houden met elkaar

 

 

 • wij eerbiedigen de filosofische, ideologische, culturele en godsdienstige opvattingen van ouders en de kinderen
 • de school waarborgt de vrije keuze van één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer of de vrijstelling ervan
 • de school zorgt ervoor dat kinderen leren omgaan met regels en afspraken
 • overleggen gebeurt in samenspraak met wederzijds respect voor regels en afspraken
 • wij willen de kinderen bijbrengen dat zij respect opbrengen voor het anders-zijn en het anders denken
 • wij willen kinderen opvoeden tot kritische jonge mensen

5

 

een actieve school die leeft

 

 

 • het opdoen van ervaringen in de realiteit vormt de hoeksteen van intens leren o.a. door deel te nemen aan leeruitstappen en extra-murosactiviteiten
 • toekomstgericht willen wij kinderen voorbereiden op de maatschappelijke evoluties
 • de school zorgt voor een dynamische aanpak waarbij wij kinderen uitnodigen om te leren
 • daarom staan wij open voor inbreng en initiatief van het kind